zambia

 

รหัสธง

190

ประเทศ (ภาษาไทย)

สาธารณรัฐแซมเบีย

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Republic of Zambia)

อธิบายลักษณะธง

 

พลเมือง

ประมาณ 10.7 ล้านคน (ปี 2546) ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า Bantu และยังมีเผ่า Bemba ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผ่า Nyanja ทางภาคตะวันออก เผ่า Tonga ทางภาคใต้ และเผ่า Lozi ทางภาคตะวันตก นอกจากนี้ มีชาวยุโรปประมาณร้อยละ 1 และชาวเอเชียประมาณร้อยละ 0.2

ภาษา

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ภาษาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ Bantu

ศาสนา

ประชากรร้อยละ 50-75 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลาม ฮินดู และความเชื่อต่าง ๆ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

752,614 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกาภาคใต้ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (เดิมชื่อซาอีร์) และแทนซาเนีย ทิศตะวันออกติดประเทศมาลาวีและโมซัมบิก ทิศใต้ติดประเทศซิมบับเว บอตสวานา นามิเบีย ทิศตะวันตกติดประเทศแองโกลา

เพื่อนบ้าน

สภาพของท้องที่

เป็นที่ราบสูงซึ่งปกคลุมด้วยป่าทึบ

เมืองหลวง

ลูซากา (Lusaka)

รัฐบาล

ระบอบประชาธิปไตย

เศรษฐกิจ

ทองแดง โคบอลท์ กระแสไฟฟ้า ยาสูบ ดอกไม้ ฝ้าย

เงิน

Zambian Kwacha (ZMK) 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 4,637.50 ZMK (พฤษภาคม 2548)

สุขภาพ

 

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home