WESTERN SAMOA

 

รหัสธง

186

ประเทศ (ภาษาไทย)

ซามัว ตะวันตก

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

WESTERN SAMOA

อธิบายลักษณะธง

ดวงดาวในรูปคือดาวใต้

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 204,000 คน

ภาษา

ซามัว และอังกฤษ (ใช้ในราชการทั้งสองภาษา)

ศาสนา

คริสต์โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 70, โรมันคาทอลิก ร้อยละ 20

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

2,830 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศใต้

เพื่อนบ้าน

ฟิจิอยู่ใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก ตองกาอยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

เกาะที่สำคัญคือ ซาวาอิอิ และอูโปลู ซึ่งมีภูเขาสูงชันทั้งสองเกาะ

เมืองหลวง

อาเปีย

รัฐบาล

กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : โกโก้ เนื้อมะพร้าวแห้ง กล้วย , อื่น ๆ : ไม้เนื้อแข็ง ปลา

เงิน

ทาลา

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 66 ปี หญิง 70 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home