VIETNAM

 

รหัสธง

185

ประเทศ (ภาษาไทย)

เวียดนาม

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

VIETNAM

อธิบายลักษณะธง

สัญลักษณ์รูปดาวคล้ายกับประเทศจีน

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 20,562,000 คน

ภาษา

เวียดนาม (ใช้ในราชการ) ฝรั่งเศส จีน

ศาสนา

พุทธ เต๋า โรมันคาทอลิก มุสลิม โปรเตสแตนต์ และอื่น ๆ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

329,567 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเแหลมอินโดจีน ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อนบ้าน

จีนอยู่ทางทิศเหนือ ลาว เขมรอยู่ทางทิศตะวันตก

สภาพของท้องที่

ประเทศเวียดนามมีลักษณะยาวและแคบ มีชายฝั่งยาว 2,254 กิโลเมตร ราวร้อยละ 24 ของพื้นที่ใช้ไถหว่านได้รวมทั้งลุ่มแม่น้ำแดง ทางทิศเหนือที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น ชายฝั่งแคบอยู่ส่วนกลางและลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้าง ที่เหลือเป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ป่า และเขา

เมืองหลวง

ฮานอย

รัฐบาล

คอมมิวนิสต์

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : ผลิตอาหาร สิ่งทอ ซีเมนต์ ปุ๋ยเคมี เหล็กกล้า , พืชที่สำคัญ : ข้าว ยาง ผลไม้ และผัก ข้าวโพด อ้อย , แร่ : ฟอสเฟต ถานหิน เหล็ก แมงกานีส โบโซด์ , อื่น ๆ : ป่าไม้

เงิน

ดอง

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 63 ปี หญิง 68 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home