VATICAN CITY

 

รหัสธง

183

ประเทศ (ภาษาไทย)

นครวาติกัน

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

VATICAN CITY

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 811 คน

ภาษา

อิตาลี ลาติน

ศาสนา

โรมันคาทอลิก

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

108.7 เอเคอร์

ที่ตั้ง

อยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

เพื่อนบ้าน

ล้อมรอบโดยอิตาลี

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

รัฐบาล

เศรษฐกิจ

เงิน

ลีรา

สุขภาพ

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home