UGANDA

 

รหัสธง

175

ประเทศ (ภาษาไทย)

ยูกันดา

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

UGANDA

อธิบายลักษณะธง

มีสัญลักษณ์รูปนกกระเรียนหัวมงกุฎ อาศัยอยู่ในแอฟริกาตอนกลาง ส่วนหัวเต็มไปด้วยขน

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 19,859,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ) ลูกานดา ซวาฮิลี

ศาสนา

คริสเตียน ร้อยละ 66, มุสลิม ร้อยละ 16, นับถือตามประเพณี

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

241,051 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางตะวันออกของแอฟริกากลาง

เพื่อนบ้าน

ซูดานอยู่ทางทิศเหนือ ซาเอียร์อยู่ทางทิศตะวันตก รวันดา และแทนซาเนียอยู่ทางทิศใต้ เคนยาอยู่ทางทิศตะวันออก

สภาพของท้องที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นที่ราบสูง 3,000 - 6,000 ฟุต มีภูเขาไฟทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่แห้งแล้ง ด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้มีฝนชุก

เมืองหลวง

กัมปาลา

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : กาแฟ ฝ้าย ชา ข้าวโพด ถั่วลิสง กล้วย น้ำตาล , แร่ : ทองแดง โคบอลต์

เงิน

ชิลลิง

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 37 ปี หญิง 38 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home