SURINAME

 

รหัสธง

159

ประเทศ (ภาษาไทย)

ซูรินัม (สาธารณรัฐ ซูรินัม)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

SURINAME

อธิบายลักษณะธง

ดวงดาวแสดงถึงอนาคตที่สดใส

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 423,000 คน

ภาษา

ดัทช์ (ใช้ในราชการ) สรานัน (ตองก้า) อังกฤษ และอื่น ๆ

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 48, ฮินดู ร้อยละ 27, มุสลิม ร้อยละ 20

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

163,820 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งเหนือของอเมริกาใต้

เพื่อนบ้าน

กียานา อยู่ทางทิศตะวันตก บราซิลอยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

ชายฝั่งด้านมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นที่ราบเรียบ เขื่อนทำให้เป็นพื้นที่ ๆ ใช้ในการเกษตรได้ ภายในประเทศมีแนวป่ามุ่งตรงไปทางทิศใต้ ร้อยละ 75 ของพื้นที่เป็นภูเขาที่ยังไม่ได้สำรวจ

เมืองหลวง

พารามาริโบ

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : อะลูมิเนียม , พืชที่สำคัญ : ข้าว น้ำตาล ผลไม้ , แร่ : โบไซด์ , อื่น ๆ : ป่าไม้ กุ้ง

เงิน

กิลเดอร์

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 67 ปี หญิง 72 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home