SAO TOME AND PRINCIPE

 

รหัสธง

145

ประเทศ (ภาษาไทย)

ซาว ทูมี แอนด์ พรินซิพ (สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ซาว ทูมี แอนด์ พรินซิพ)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

SAO TOME AND PRINCIPE

อธิบายลักษณะธง

ดาวสองดวงแทนเกาะซาว ทูมีและ พรินซิพ

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 137,000 คน

ภาษา

โปรตุเกส (ใช้ในราชการ)

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 80

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

1,000 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ในอ่าวของกินี ห่างประมาณ 201 กิโลเมตร จากด้านตะวันตกของแอฟริกากลาง

เพื่อนบ้าน

กาบอง และอีเควเตอ กินีอยู่ทางทิศตะวันออก

สภาพของท้องที่

เกาะทั้งสองเกาะเป็นส่วนของภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีป่าทึบและพื้นที่เพาะปลูก

เมืองหลวง

ซาว โทเม่

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : โกโก้ (ร้อยละ 82 ของการส่งออก) ผลิตภัณฑ์มะพร้าว

เงิน

โดบร่า

สุขภาพ

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home