SAN MARINO

 

รหัสธง

144

ประเทศ (ภาษาไทย)

แซนมาริโน (สาธารณรัฐ แซนมาริโน)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

SAN MARINO

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 24,000 คน

ภาษา

อิตาลี

ศาสนา

โรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

62 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางทิศเหนือของอิตาลีกลาง ใกล้ชายฝั่งอาเดรียติก

เพื่อนบ้าน

ล้อมรอบโดยอิตาลีในทุกด้าน

สภาพของท้องที่

ประเทศตั้งอยู่บนที่ลาดของภูเขาติตาโน

เมืองหลวง

แซนมาริโน

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : ดวงตราไปรษณียากร การท่องเที่ยว สินค้าขนสัตว์ กระดาษ ซีเมนต์ เครื่องถ้วยชาม

เงิน

อิตาเลียนลีร์

สุขภาพ

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home