PAPUA NEW GUINEA

 

รหัสธง

131

ประเทศ (ภาษาไทย)

ปาปัว นิว กินี

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

PAPUA NEW GUINEA

อธิบายลักษณะธง

ปาปัว นิว กินี เป็นนกที่งดงามมาก มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Bird of paridise และดาวใต้

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 4,197,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ) เมลานิเซีย ปาปัว

ศาสนา

คริสต์โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 44, โรมันคาทอลิก ร้อยละ 22 ศาสนา พื้นเมือง

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

462,843 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ครึ่งหนึ่งของเกาะนิวกินีด้านตะวันออก

เพื่อนบ้าน

อินโดนีเซียอยู่ทางทิศตะวันตก ออสเตรเลียทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

มีภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้หนาทึบในตอนกลางของประเทศ มีที่ราบต่ำตามชายฝั่ง และรวมเกาะใกล้เคียงไว้ด้วย

เมืองหลวง

ปอร์ต มอเรสบี

รัฐบาล

ประชาธิปไตยมีรัฐสภา

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : กาแฟ มะพร้าว โกโก้ , แร่ : ทอง ทองแดง เงิน

เงิน

คีน่า

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 56 ปี หญิง 57 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home