MICRONESIA

 

รหัสธง

112

ประเทศ (ภาษาไทย)

ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐ ไมโครนีเซีย)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

MICRONESIA

อธิบายลักษณะธง

ดวงดาวแทนเกาะทั้งสี่ของประเทศนี้

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 120,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ)

ศาสนา

ส่วนใหญ่เป็นคริสต์

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

702 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก มีทั้งหมด 607 เกาะ

เพื่อนบ้าน

ทางทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

ปาลิกีร์ (PALIKIR)

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : ผลไม้ในเขตร้อน ผัก มะพร้าว

เงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 66 ปี หญิง 70 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home