MALAWI

 

รหัสธง

103

ประเทศ (ภาษาไทย)

มาลาวี (สาธารณรัฐ มาลาวี)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

MALAWI

อธิบายลักษณะธง

ดวงอาทิตย์แทนคำอธิษฐานของผู้คน

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 9,732,000 คน

ภาษา

อังกฤษ ชิเชอร์วา (ใช้ในราชการทั้งสองภาษา)

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 75, มุสลิม ร้อยละ 20

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

118,485 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อนบ้าน

แซมเบียอยู่ทางทิศตะวันตก โมแซมบิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ แทนซาเนียอยู่ทางทิศเหนือ

สภาพของท้องที่

พื้นที่ 900 กิโลเมตรจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ตามชายฝั่งทะเลสาบมาลาวีเป็นของรัฐ มีที่ราบสูงกว้างและภูเขาตามขอบหุบเขาริฟต์ตามส่วนยาวของประเทศ

เมืองหลวง

ลิลองวี (LILONGWE)

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : สิ่งทอ น้ำตาล ซีเมนต์ , พืชที่สำคัญ :ชา ยาสูบ น้ำตาล กาแฟ , อื่น ๆ :ยาง

เงิน

กวาชา

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย39 ปี หญิง 41 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home