GUINEA-BISSAU

 

รหัสธง

69

ประเทศ (ภาษาไทย)

คีเนียบิสเซา (สาธารณรัฐ คีเนียบิสเซา)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

GUINEA-BISSAU

อธิบายลักษณะธง

สีเขียวแทนป่าไม้ของประเทศนี้

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 1,098,000 คน

ภาษา

โปรตุเกส (ใช้ในราชการ) คริโอโล และภาษาตามเผ่าพันธุ์

ศาสนา

ตามจารีตประเพณี ร้อยละ 65, มุสลิม ร้อยละ 30, คริสต์ ร้อยละ 5

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

36,125 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของแอฟริกาตะวันตก

เพื่อนบ้าน

เซนนะกอลอยู่ทางทิศเหนือ คีเนียอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้

สภาพของท้องที่

ที่ราบชายฝั่งเป็นที่ลุ่มเกือบทั่วทั้งประเทศ

เมืองหลวง

บิสเซา

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : ถั่วลิสง ฝ้าย ข้าว , แร่ : โบไซด์

เงิน

เปโซ

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 46 ปี หญิง 49 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home