GRENADA

 

รหัสธง

66

ประเทศ (ภาษาไทย)

เกรนาดา ( รัฐเกรนาดา)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

GRENADA

อธิบายลักษณะธง

รูปซ้ายมือคือผลไม้ประจำชาติ

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 94,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ) ฝรั่งเศส แอฟริกา

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยละ 64, คริสต์ นิกายแองกลิคั่น ร้อยละ 22

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

344 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางเหนือของเวเนซุเอล่า 145 กิโลเมตร

เพื่อนบ้าน

สภาพของท้องที่

เกาะที่สำคัญพื้นที่เป็นภูเขา

เมืองหลวง

เมืองเซนต์ยอร์ช

รัฐบาล

ประชาธิปไตย มีรัฐสภา

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : เหล้ารัม , พืชที่สำคัญ : ลูกจัน กล้วย โกโก้

เงิน

เงินดอลลาร์ของคาริบเบี้ยนตะวันออก

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 68 ปี หญิง 73 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home