FIJI

 

รหัสธง

57

ประเทศ (ภาษาไทย)

ฟิจิ (สาธารณรัฐ ฟิจิ)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

FIJI

อธิบายลักษณะธง

สีฟ้าอ่อนเป็นสีของมหาสมุทรแปซิฟิก

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 764,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ) ฟิจิ ฮินดูสตานี

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 42 , ร้อยละ 38 , มุสลิม ร้อยละ 8

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

18,275 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ทางทิศตะวันตกของมหาสมุทราแปซิฟิคใต้

เพื่อนบ้าน

หมู่เกาะโซโลมอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทองกาอยู่ทางทิศตะวันออก

สภาพของท้องที่

มีเกาะโซโลมอนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทองกาอยู่ทางทิศตะวันออก

เมืองหลวง

เมืองซูวา

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : น้ำตาล การอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม การท่องเที่ยว , พืชที่สำคัญ : น้ำตาล กล้วย ขิง , แร่ : ทอง , อื่น ๆ : ไม้

เงิน

ดอลลาร์

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 63 ปี หญิง 68 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home