EQUATORIAL GUINEA

 

รหัสธง

53

ประเทศ (ภาษาไทย)

อีเควเตอ กีนี (สาธารณรัฐ อีเควเตอ กีนี)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

EQUATORIAL GUINEA

อธิบายลักษณะธง

ตรงกลางเป็นรูปต้นไม้แห่งเทพเจ้า

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 410,000 คน

ภาษา

สเปน (ใช้ในราชการ) อังกฤษ

ศาสนา

โรมันคาทอลิก (ส่วนใหญ่) คริสต์โปรเตสแตนต์ และอื่น ๆ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

28,052 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

เกาะบีโอโค นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกในอ่าวกินี

เพื่อนบ้าน

กาบองอยู่ทางทิศใต้ คาเมรูนอยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศเหนือ

สภาพของท้องที่

มีภูเขาไฟ 2 ลูก และที่ราบตามชายฝั่งต่อไปเป็นเขาเตี้ย ๆ

เมืองหลวง

เมืองมาลาโบ

รัฐบาล

เศรษฐกิจ

พืชที่สำคัญ : โกโก้ กาแฟ กล้วย มันเทศ , อื่น ๆ : ไม้

เงิน

ฟรัง (ซี. เอฟ. เอ.)

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 50 ปี หญิง 54 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home