DJIBOUTI

 

รหัสธง

47

ประเทศ (ภาษาไทย)

จีบูติ (สาธารณรัฐ จีบูติ)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

DJIBOUTI

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 413,000 คน

ภาษา

ฝรั่งเศส อาหรับ (ใช้ในราชการทั้งสองภาษา) โซมาลี

ศาสนา

มุสลิม ร้อยละ 94 , คริสต์ ร้อยละ 6

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

23,180 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ทางฝั่งทะเลตะวันออกของทวีปแอฟริกา

เพื่อนบ้าน

เอทิโอเปีย อยู่ทางทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงเหนือ โซมาเลียอยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

แบ่งออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลมีภูเขาอยู่เบื้องหลัง ส่วนกลางของประเทศเป็นที่ราบสูงเต็มไปด้วยทรายแห้งแล้ง และเปล่าเปลี่ยว

เมืองหลวง

จีบูติ

รัฐบาล

สาธารณรัฐ

เศรษฐกิจ

แร่ : เกลือ , อื่น : พลังงานไฟฟ้า

เงิน

ฟรัง

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย47 ปี หญิง 51 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home