COSTA RICA

 

รหัสธง

40

ประเทศ (ภาษาไทย)

คอสตาริก้า (สาธารณรัฐ คอสตาริก้า)

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

COSTA RICA

อธิบายลักษณะธง

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 3,342,000 คน

ภาษา

สเปน (ใช้ในราชการ)

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยะล 95

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

51,100 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

อยู่ในอเมริกากลาง

เพื่อนบ้าน

นิคคะรากัวอยู่ทางทิศเหนือ ปานามาอยู่ทางทิศใต้

สภาพของท้องที่

ที่ราบต่ำชายฝั่งทะเลาคาริเบียนมีอากาศร้อน ที่ราบสูงภายในประเทศ อากาศปานกลาง

เมืองหลวง

ซานโยเซ

รัฐบาล

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เศรษฐกิจ

การอุตสาหรรม : เครื่องเรือน ผลิตอาหาร อะลูมิเนียม สิ่งทอ ปุ๋ย แผ่นมุงหลังคา ซีเมนต์ , พืชที่สำคัญ : กาแฟ (ส่งออกมากที่สุด) กล้วย น้ำตาล โกโก้ ฝ้าย ปอ , แร่ : ทอง เกลือ กำมะถัน เหล็ก

เงิน

โคโลน

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย76 ปี หญิง 80 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home