BELIZE

 

รหัสธง

18

ประเทศ (ภาษาไทย)

เบลิส

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

BELIZE

อธิบายลักษณะธง

รูปตรงกลางคือต้นมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำชาติ

พลเมือง

(ค.ศ. 1994 ประมาณ) 209,000 คน

ภาษา

อังกฤษ (ใช้ในราชการ) สเปน

ศาสนา

โรมันคาทอลิก ร้อยละ 62 และคริสเตียน โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 30

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

22,966 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ฝั่งตะวันออกของอเมริกากลาง

เพื่อนบ้าน

เม็กซิโกอยู่ทางทิศเหนือ กัวเตมาลาอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้

สภาพของท้องที่

เมืองหลวง

แบลโมปัน

รัฐบาล

ประชาธิปไตย มีรัฐสภา

เศรษฐกิจ

น้ำตาลเป็นสินค้าออกที่สำคัญ

เงิน

ดอลลาร์ เบลิส

สุขภาพ

คาดคะเนอายุ (1994) ชาย 66 ปี หญิง 70 ปี

กลับไปที่ index | กลับไปที่ Home